ترانسمیترفشار Pressure Transmitter 3301

3301-HA1S1E1AM0110JA